Historia

Do you want to pass the IT exam quickly? Here are the latest PDF exam materials, including Cisco, Microsoft, IBM, Oracle, EMC and more. These materials will help you pass the exam quickly, which is also the best way to pass the exam. Want to know more? Details click:


http://www.itexamlibrary.com/ 
ccnp cisco 
300-115 pdf 
300-075 dumps 
300-070 exam pdf 
microsoft 
300-101 exam dumps 
300-209 dumps pdf 
200-125 study guide 
210-260 exam pdf 
210-065 exam pdf 
70-697 exam guide 
300-135 exam meterial 
70-533 exam guide 
200-355 exam pdf 
220-603 exam pdf 
400-101 exam pdf 
200-125   ,
200-310 exam dumps   ,
70-532  
70-533   ,
300-075   ,
210-260   ,
1Z0-067   ,
300-115  
100-105  
E22-186  
210-065  
300-209 dumps pdf  
300-070 exam dumps  
000-611  
210-260 pdf  
icnd2 200-105 dump  
MB2-712  
1Z0-061  
400-201 pdf  
1Z0-809 pdf  
1Z0-060  
200-310 exam dumps  
1Z0-434  
1Z0-062  
1Z0-808  
400-051  
C2090-919  
300-365   ,
210-060   ,
MB2-712   ,
70-980   ,
oracle-catalog  
C2010-517  
C2020-702  
1Z0-100  
E20-065  
E20-515  
HPE0-J74 PDF  
HP2-K35  
HP0-M101  
cisco 300-075  
300-070 exam dumps  
300-115  
300-115  
300-320 pdf  
810-403  
200-310 exam dumps  
300-101  
210-065 pdf  
icnd2 200-105 dump  
70-532  
E10-110  
E20-381  
400-201 pdf  
200-125  
210-260 pdf   ,
400-101  
70-533  
640-916  
70-347   ,
300-209  
70-534  
352-001  
820-424  
74-678  
000-611  
1Z0-061  
1Z0-062  
1Z0-051  

Historia OSP Grybów – Biała Wyżna

 

OSP Biała Wyżna powstała w roku 1905 z inicjatywy mieszkańców, umiejętnie pokierowanej przez ówczesnego wójta – Franciszka Stelmacha. Współinicjatorami powstania OSP byli – Stanisław Krok i Stanisław Lichoń.

Były to początki i to bardzo trudne, ponieważ byliśmy wówczas pod zaborem – nie mniej jednak liczy się sam fakt powołania straży pożarnej do życia, co świadczy o inicjatywie naszych mieszkańców.

Lata przed I wojną światową i lata I wojny światowej nie przysporzyły nam sukcesów – ale należy je usprawiedliwić istniejącymi wówczas warunkami społeczno – polityczno – ekonomicznymi.

Dopiero w kilka lat po pierwszej wojnie światowej, tj. w roku 1924 organizacja nasza ożywiła swoją działalność. Prezesem wtedy był Stanisław Krok, a naczelnikiem Jan Święs.

Był to okres międzywojenny, kiedy to organizacja, która nie była politycznie zaangażowana po stronie sanacji – zdana była na własne siły.

Na szczęście nie brakowało w szeregach OSP ofiarnych, oddanych sprawie działaczy i dlatego też w roku 1932 OSP Biała Wyżna zdobyła na zawodach pożarniczych pierwsze miejsce i w nagrodę wagon cementu, który przeznaczono na budowę starego budynku remizy strażackiej.

Budowę tę rozpoczęto w roku 1933, brała w niej aktywny udział cała nasza OSP, a pomagali prawie wszyscy mieszkańcy Białej Wyżnej. Działkę pod budowę darował pan Jan Stelmach.

Remizę oddano do użytku tuż przed druga wojną światową, tj. 11 czerwca 1939 roku. Było to wielkie święto nie tylko strażaków, ale wszystkich mieszkańców Białej Wyżnej.

Lata okupacji hitlerowskiej były mniej więcej jednakowe w większości rejonów Polski. Niektórzy nasi członkowie brali czynny udział w walce zbrojnej z okupantem, a niezależnie od tego pełnili sumiennie swoje obowiązki strażaka – ofiarnego bojownika na odcinku walki z pożarem – z okazji ku temu nie brakowało.

Po drugiej wojnie światowej z trudem dźwignął się do życia nasz kraj, zniszczony rabunkową gospodarką okupanta, z trudem również odbudowała się nasz straż.

Dzięki jednak doświadczeniom naszych starszych działaczy oraz pozyskiwanym dotacjom jak również dzięki pozyskiwanemu sprzętowi – OSP Biała Wyżna krzepła, zdobywała sobie nowych sympatyków i członków.

Wtedy też nasz jednostka miała bardzo duże osiągnięcia, co przejawiało się w wynikach na wszelkiego rodzaju zawodach pożarniczych i ćwiczeniach oraz podczas prowadzonych akcji gaśniczych, do których nasza jednostka przyjeżdżała zawsze jako jedna z pierwszych ratując życie i mienie ludzi będących w potrzebie.

Jest rzeczą zrozumiałą, że w działalności każdej jednostki OSP decydującą rolę odgrywa człowiek, chociaż nie można pomijać znaczenia bazy materiałowej, która ułatwia wykonywanie nałożonych obowiązków.

Trzeba stwierdzić, iż mieliśmy i mamy w swoich szeregach ludzi zasłużonych, którzy wiele lat swojego życia poświęcili pracy dla dobra i bezpieczeństwa bliźnich. Naszą jednostką po drugiej wojnie światowej kierowali prezesi: Antoni Góra, Andrzej Główczyk, Jan Szczepanik, Wincenty Motyka, Kazimierz Bandyk, Stanisław Gurba, Józef Igielski, Jerzy Filip, Józef Lichoń a obecnie Waldemar Krok. Naczelnikami byli Jan Motyka, Adam Motyka, Waldemar Krok, Marcin Koszyk a obecnie Jakub Liszka.”

W uznaniu zasług jednostki w 1972 roku społeczeństwo Białej Wyżnej ufundowało naszej jednostce sztandar. Jego przekazanie było świętem całej wioski, a na uroczystości wręczenia sztandaru obecne były wojewódzkie władze pożarnicze z Krakowa.

W związku z brakiem dobrej bazy lokalowej OSP w Grybowie oraz brakiem perspektyw rozwoju tej jednostki, a także włączeniem w granice administracyjne miasta Grybowa – Białej Wyżnej, w 1972 roku doszło do połączenia jednostek OSP Biała Wyżna i OSP Grybów. Od tej chwili siedzibą połączonej jednostki została remiza OSP Biała Wyżna, a nazwa naszej jednostki OSP brzmi – Grybów – Biała. Wtedy też powiększył się nasz teren działania. Po połączeniu jednostek został także przyjęty sztandar OSP Grybów z 1957 roku, który jest w posiadaniu naszej jednostki do dnia dzisiejszego. W związku z połączeniem OPS Grybów do OSP Biała Wyżna i wybraniem na siedzibę połączonej OSP remizy w Białej Wyżnej postanowiono, że połączona jednostka będzie kontynuatorką działalności OSP Biała Wyżna z rokiem założenia 1905. Tak naprawdę należy stwierdzić, że OSP Grybów – Biała jest kontynuatorką działalności zarówno OSP Grybów jak i OSP Biała Wyżna. Skoro tak jest to w 2005 roku prócz jubileuszu 100 lecia OSP Biała Wyżna przypadł również 123 rok działalności OSP Grybów. WG „Monografii Grybowa” w 1882 roku utworzono oddział Ochotniczej Straży Pożarnej. Na „Statucie Stowarzyszenia Straży Ogniowej Ochotniczej w Grybowie” z 1881 roku wzorowała się tworzona Straż Ogniowa Ochotnicza w Nowym Targu.

W 1973 roku przystąpiono do budowy nowej remizy. Budowę remizy zakończono w 1979 roku i oddano ją wtedy do użytku.

Remiza jest miejscem spotkań nie tylko strażaków, z jej pomieszczeń korzystają też inne organizacje i mieszkańcy Grybowa i Białej Wyżnej, którzy organizują imprezy okolicznościowe.

Po oddaniu do użytku nowej remizy otrzymaliśmy też od Komendy Rejonowej Straży Pożarnych w Nowym Sączu samochód pożarniczy marki Star 244 – GBA 2,5/16 posiadający zbiornik wodny. Od tej pory działania gaśnicze prowadzone przez naszą jednostkę był bardziej skuteczne.

W 1995 roku nasza jednostka została włączona w pierwszym etapie do tworzonego wówczas Krajowego Systemu Ratowniczego – Gaśniczego. Włączenie naszej jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczego – Gaśniczego to wielki zaszczyt i wyróżnienie, ale zarazem dodatkowe wyzwanie do niesienia jeszcze bardziej skutecznej pomocy ludziom, którzy jej potrzebują i to nie tylko na terenie miasta i gminy Grybów lecz poza jej granicami.

W 1997 roku OSP Grybów – Biała przeżywała moment specjalnie uroczysty dlatego, że po upadku komunizmu w 1989 roku otrzymała nowy sztandar zgodnie z tradycją strażacką z wizerunkiem św. Floriana, Orła w koronie i Matki Boskiej Grybowskiej. Pod tym nowym sztandarem jednostka kroczy dalej, ofiarnie oddając swoje umiejętności i siły w służbie Ojczyzny – Rzeczpospolitej Polskiej – w służbie bliźniego. W ostatnich latach szczególnie widoczna była działalność naszej jednostki podczas prowadzonych działań ratowniczych związanych z usuwaniem skutków powodzi jakie nawiedzały nasz teren w latach 1997, 2001, 2004 i 2010.

Na przestrzeni naszej historii mieliśmy wielu oddanych i ofiarnych działaczy, prezesów, naczelników i członków. Cześć z nich przeszła juś w stan spoczynku, ale w dalszym ciągu służy nam dzisiaj radą i doświadczeniem. Cześć odeszła z naszych szeregów na „wieczną wartę”, pozostają oni jednak z nami w serdecznej pamięci i modlitwie za ich dusze.

Przekazanie sztandaru ufundowanego przez mieszkańców Białej Wyżnej w 1972 roku

.